การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดฟลอริดาธรรมาราม เมืองคิสซิมมี รัฐฟลอริดา


พระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสราชวรวิหาร รองประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) (สพธต.) ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ได้เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดฟลอริดาธรรมาราม เมืองคิสซิมมี รัฐฟลอริดา โดยมีพระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นประธานการประชุม และพระครูวิทูรธรรมประกาศ หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีพระสงฆ์เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ รูป นายสมเกียรติ คงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสาลี่ สุขเกิด ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ และสำนักงบประมาณเข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ นายกิตินัย นุตกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ในโอกาสเดียวกันนี้ พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์ อารยวํโส) ได้รับอาราธนานิมนต์เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อโปรดญาติโยม ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดฟลอริดาธรรมาราม เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ในปัจจุบัน มีวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน ๕๙ วัด วัดในความดูของคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน ๒ วัด และสำนักสงฆ์จำนวน ๒ สำนัก

วัดฟลอริดาธรรมารามซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๓๖ ปัจจุบัน พระวิจิตรธรรมภาณี (สุนันท์ ธนนนฺโท) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดนี้เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่เป็นแบบอย่างของการพัฒนากิจการศาสนา นับตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนา และขยับขยายพื้นที่ สามารถรองรับการจำพรรษาของคณะสงฆ์ จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แก่ชาวไทยและต่างชาติ  ตลอดจนจัดงานบุญประเพณีและงานกุศลในโอกาสต่างๆ ต่อเนื่อง