สถานทูตไทยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอาเซียน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายวรพันธุ์ ศรีวรนารถ อุปทูต ได้เข้าร่วมในงาน ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Roundtable with U.S. Industry ซึ่งจัดขึ้นที่หอการค้าสหรัฐฯ ณ กรุงวอชิงตัน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหอการค้าสหรัฐฯ นาย Gilbert Kaplan, Under Secretary for International Trade กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และผู้แทนจากบริษัทสหรัฐฯ หลายบริษัทเข้าร่วมด้วย
งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ U.S.-ASEAN Symposium Partnership Symposium ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ และภาคเอกชนของสหรัฐฯ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเมืองอัจฉริยะจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม
อุปทูตไทยได้ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงความสำคัญที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนให้กับการส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability) และความร่วมมือในการผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอาเซียน เพื่อรองรับกับการพัฒนาเมืองและความก้าวหน้าด้านดิจิตัลที่รวดเร็วในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
อุปทูตไทยได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ภายใต้โครงการ U.S.- ASEAN Smart Cities Partnership ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการจับมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งสองฝ่ายในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาเมืองต่างๆ ในอาเซียนให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
นอกจากนี้ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ประเทศไทยประสงค์จะขับเคลื่อนในฐานะประธานอาเซียน รวมทั้งการเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ในเรื่องเมืองอัจฉริยะอาเซียน ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคม 2562