สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐฯ ด้าน Smart Cities


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงาน ASEAN Smart Cities Network (ASCN) โดยนางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต กล่าวเปิดงาน โดยเน้นถึงประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสำคัญในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ และย้ำบทบาทสำคัญของสหรัฐฯ ที่สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของ ASEAN smart cities เพื่อให้ประเทศอาเซียนสามารถรับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน ผู้แทนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสหรัฐฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วย

นอกจากนี้ นาง Diane Farrell รักษาการรองปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ด้านการค้าระหว่างประเทศ และนาง Elizabeth Dugan รองประธานสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน ได้กล่าวสนับสนุนไทยเกี่ยวกับความสำคัญของหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐฯ และอาเซียนในการเตรียมพร้อมให้เมืองต่าง ๆ ในอาเซียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถพัฒนาความเป็นเมืองอัจฉริยะให้มากที่สุดในโลกดิจิทัลปัจจุบัน อีกทั้งได้เน้นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนที่เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนในภูมิภาคได้