การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา วันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้เดินทางไปให้บริการ “กงสุลสัญจร ณ เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา” ณ วัดมงคลรัตนาราม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีประชาชนสนใจเข้ารับบริการในครั้งนี้กว่า ๔๔๐ ท่าน ทั้งที่เดินทางมาจากเมืองออร์แลนโด และเมืองโดยรอบรัฐฟลอริดา และจากเมืองต่างๆ ในรัฐใกล้เคียง เช่น เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส เป็นต้น

ภารกิจของกงสุลสัญจรในครั้งนี้ได้ให้บริการรับคำร้องเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และต่ออายุบัตรประชาชน ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ด้านกงสุล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนไทยที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้คณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ กราบขอบพระคุณพระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม รวมทั้งคณะกลุ่มกงสุลอาสานำโดย คุณพรรัตน์ ธรรมบัณฑิตย์ คุณพรอัมภา ธรรมบัณฑิตย์ คุณวีณา ฉกาจพันธุ์ คุณสุวิทย์ ศรีไตรราศรี คุณอิทธิวัฒน์ สุนทร คุณธนวัฒน์ ทรงถิ่น คุณวันทนีย์ บุญหล้า และคุณปนัดดา เวียงเงิน ที่กรุณาเอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และดูแลผู้มารับบริการอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้การบริการกงสุลสัญจรสำเร็จลุล่วงด้วยดี

สำหรับกำหนดการ “การให้บริการกงสุลสัญจร ปี ๒๕๖๓” ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://thaiembdc.org/th/mobile-consular-services/  ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในช่วงปลายปี ๒๕๖๒ หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกงสุล (๒๐๒) ๖๔๐-๕๘๙๗ โอเปอเรเตอร์ (๒๐๒) ๖๔๐-๕๓๑๐ งานหนังสือเดินทาง (๒๐๒) ๖๔๐-๕๓๒๘ งานบัตรประชาชน

 

 

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
(๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)