เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันมอบเกียรติบัตรขอบคุณและชื่นชมครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 พระครูสิริสิทธิวิเทศ สมิทฺธิญาโณ (พระมหาเรืองฤทธิ์) รองประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. นำคณะครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 คน พร้อม ผศ. กวิสรา รัตนากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางพนมรัตน์ มุขกัง ประธานผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เข้าเยี่ยมคารวะและรับเกียรติบัตรจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวชื่นชมบทบาทและความตั้งใจของครูอาสาสมัครที่มาสอนที่กรุงวอชิงตันและปริมณฑล และย้ำว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นความสำคัญของการสอนให้ลูกหลานคนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น ทั้งในด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณี อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความเป็นไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย อาทิ ความโอบอ้อมอารี ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการคิดถึงคนรอบข้าง นอกจากนี้ หวังว่าครูอาสาสมัครทุกคนจะได้รับประสบการณ์การสอน การทำงานกับผู้อื่น และภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานในอนาคตต่อไป รวมถึงขอบคุณที่วัดและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสหรัฐฯ ซึ่งนำไปสู่ความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ

คณะครูอาสาสมัครข้างต้นประกอบด้วย ครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี 2 คน ได้แก่ (1) น.ส. สิริวิมล นนพละ (ครูมะนาว) สอนดนตรีไทย และ (2) น.ส. บุญสิตา แก้วสิงห์ (ครูออม) สอนภาษาไทย และครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน 3 คน ได้แก่ (1) นางกีรติรัชต์ บุญธรรม (ครูเอื้อง) สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และศิลปะ (2) น.ส. สมิตานัน ตันดี (ครูผึ้ง) สอนระดับอนุบาลและรำไทย และ (3) น.ส. เจนจิรา ซิ้มฉาย (ครูเกิ้ล) สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 และดนตรีไทย

ในปีนี้ โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ดำเนินโครงการหลักสูตร 1 ปี ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 รวม 30 สัปดาห์ มีนักเรียนรวม 93 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 9 คนและเด็ก 84 คน เรียนภาษาไทย 49 คน เรียนดนตรีไทย 79 คน ขณะที่หลักสูตรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึง 25 สิงหาคม 2562 รวม 10 สัปดาห์ มีนักเรียนรวม 72 คน อีกทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรตลอดปี อาทิ วันปฐมนิเทศ วันทอดกฐิน วันพ่อ วันแม่ วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันเทศน์มหาชาติ วันสงกรานต์ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันกีฬาสี งานอีสานสัมพันธ์ งานอายุวัฒนมงคล และวันสัมฤทธิบัตร

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศเกิดจากความร่วมมือระหว่างวัดไทยในนครลอสแอนเจลิส กับศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2527 ขณะที่โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2532 ปัจจุบัน มีวัดไทยในสหรัฐฯ เข้าร่วมโครงการ 12 แห่ง ทั้งในนครลอสแอนเจลิส นครนิวยอร์ก ชิคาโก แทมปา เดนเวอร์ ดัลลัส บอสตัน และฮูสตัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการขยายโครงการฯ ไปยังวัดไทยในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วย

การเป็นครูอาสาสมัครในต่างประเทศแสดงถึงการอุทิศตนและความมุ่งมั่นของผู้เข้าร่วมโครงการที่จะมาสอนและปลูกฝังนักเรียนทั้งด้านภาษา ความรู้ รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมของไทยเพื่อให้เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศได้เรียนรู้ภาษาไทยและได้รับการปลูกฝังเกี่ยวกับขนมธรรมเนียมประเพณีไทย อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่จะส่งเสริมความตระหนักรู้คุณค่าความเป็นไทยให้ผู้ปกครอง และสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติในพื้นที่  ขณะเดียวกัน ครูอาสาสมัครสามารถนำประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนาการเรียนการสอนในประเทศไทยต่อไป