งานเลี้ยงเอกอัครราชทูตพบปะชุมชนไทย ๒๕๖๒

ขอเชิญสมาคมและชุมชนไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงเอกอัครราชทูตพบปะชุมชนไทย ๒๕๖๒
เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐฯ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยให้พัฒนาแน่นแฟ้นต่อไปในอนาคต
ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ชั้น G สถานเอกอัครราชทูตฯ (1024 Wisconsin Ave., NW, Washington, D.C. 20007)

ทั้งนี้ ขอความกรุณาลงทะเบียนแจ้งตอบรับผ่านระบบอัตโนมัติ บนเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่
https://thaiembdc.org/th/meetamb2019/ หรือแจ้งตอบรับผ่านอีเมล์ฝ่ายกงสุล consularpr@thaiembdc.org หรือโทรศัพท์ (๒๐๒) ๖๔๐-๕๘๙๗ ภายในวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วย จักขอบคุณมาก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

 ➡  (คลิกที่นี่) ภาพบรรยากาศงานเอกอัครราชทูตพบปะชุมชนไทยในสหรัฐ ประจำปี 2562