สถานเอกอัครราชทูตฯ พบชุมชนไทยในรัฐนอร์ทแคโรไลนา วันที่ ๒๓ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ – วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ นำโดย กงสุลภาณุภัทร ชวนะนิกุล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ได้แก่ นางสาวณัฐพร ซิมเมอร์แมน และนางสาวปณยา เวศน์ปฐม เดินทางไปพบปะชุมชนไทยในเมือง Raleigh และเมือง Bolivia รัฐนอร์ทแคโรไลนา เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างชุมชนไทยในพื้นที่กับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมไทยแห่งนอร์ทแคโรไลนาและคนไทยในรัฐนอร์ทแคโรไลนาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมให้คำปรึกษาด้านการกงสุลแก่คนไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ

คณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางมาถึงเมือง Raleigh ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้รับความเอื้อเฟื้อโดยคุณสุรพล สัจจวาณิชย์ ประธานสมาคมไทยแห่งนอร์ทแคโรไลนา (The Thai Association of North Carolina) เป็นผู้แทนสมาคมนำทีมเจ้าหน้าที่พบปะกับชุมชนไทยในเมือง Raleigh และเมืองใกล้เคียง ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ประธานสมาคมฯ และชุมชนไทยในรัฐนอร์ทแคโรไลนา ณ ร้านอาหาร Thai Spices & Sushi ของคุณณรงค์ ทรัพย์สุวรรณ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ได้แก่ คุณสุรพันธุ์ – คุณเนตรนภา โรจนถาวร คุณโกวิท – จิรภา สินธุเสก คุณจักร – ดุษฎี แย้มศิริ คุณจรัญ –คุณสายใจ ชัยกิจ ฯลฯ

 

วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือ นาง Tanya Jones ทายาทของแฝด อิน-จัน รุ่นที่ ๔ และยังเป็นผู้บริหารพิพิธภัณฑ์แฝดสยามอีกด้วย (Executive Director) โดยหารือถึงช่องทางและโอกาสที่รัฐบาลของรัฐนอร์ทแคโรไลนาจะเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆ ของทายาทแฝด อิน-จัน ในโอกาสนี้คณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ  ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ The Original Siamese Twins ณ เมือง Mount Airy  พร้อมสถานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแฝด อิน-จัน

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดโดยวัดแคโรไลนา พุทธจักรวนาราม ร่วมกับชุมชนชาวไทยในเมือง Bolivia เมือง Wilmington และเมืองใกล้เคียง ตลอดจนกราบนมัสการและฟังพระธรรมเทศนาจาก พระวิธูรธรรมาภรณ์ (ปวิตฺโต) เจ้าอาวาส วัดแคโรไลนา พุทธจักรวนาราม นอกจากนี้ คณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมพระอุโบสถเพื่อติดตามผลการซ่อมแซมบูรณะหลังคาวัด เนื่องจากเหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์ เมื่อ กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งทางวัดได้รับความเสียหายอย่างหนัก และทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครั้งนั้นด้วย ปัจจุบันพบว่าการบูรณะซ่อมแซมหลังคาวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

กระทรวงการต่างประเทศ