ประกาศเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นร.๑
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นร. ๒
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นร. ๓