ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง จำนวน ๒ ตำแหน่ง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ ตำแหน่ง        เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

จำนวน                  ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้าง           ๓,๑๒๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

ระยะเวลาการจ้าง  ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑.๒ ตำแหน่ง        เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

จำนวน                  ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้าง         ๓,๑๒๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

ระยะเวลาการจ้าง  ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. หน้าที่รับผิดชอบ

๒.๑ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

– ค้นคว้า แปล และวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อเรียบเรียงและจัดทำข่าว บทความ บทวิเคราะห์หรือบทสัมภาษณ์สำหรับเว็บไซต์ของศูนย์ BIC  (www.thaibicusa.com)

– บริหารจัดการเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของศูนย์ BIC ให้บรรจุข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ

–  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยและสหรัฐฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและช่องทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจไทย

–  จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐฯ และร่วมพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้เข้าถึงภาคเอกชนไทยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักมากยิ่งขึ้น

–  ตอบคำถามการทำธุรกิจในสหรัฐฯ แก่ผู้ที่สนใจ

–  เข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมด้านเศรษฐกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

–  รายงานและประเมินผลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของศูนย์ BIC รายเดือนและรายปี

–  ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

๒.๒ เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

– ค้นคว้า แปล และวิเคราะห์ ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับไทยในด้านการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

– ค้นคว้า แปล และวิเคราะห์ ข้อมูล มาตรการ มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ และสากล เพื่อเรียบเรียงและจัดทำบทวิเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับของไทย

– บริหารจัดการเว็บไซต์โครงการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับให้บรรจุข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย รายงานและประเมินผลการเข้าใช้เว็บไซต์โครงการ

– ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยและสหรัฐฯ

– จัดการประชุม กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

– เข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย

– ดำเนินงานธุรการและเอกสารราชการ

– ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

๓. คุณสมบัติผู้สมัคร

๓.๑ เป็นผู้ที่มีสถานะการอยู่พำนักในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องเข้าข่ายกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ถือสัญชาติสหรัฐฯ (U.S. Citizen)

(๒) เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ (ถือ Green Card)

(๓) มี work permit

(๔) มีวีซ่านักเรียนสถานะ F-1 ที่ถือ Optional Practical Training (OPT)

๓.๒ อายุไม่เกิน ๔๕ ปี

๓.๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปนับแต่วันที่บรรจุ มีความรู้และความสนใจในสาขาที่เกี่ยวข้อง

๓.๔ สามารถสืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลในสาขาที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเรียบเรียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

๓.๖ พิมพ์ดีดภาษาไทย-ภาษาอังกฤษได้คล่อง และเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี

๓.๗ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ บุคลิกภาพและทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานราชการ

๓.๘ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

๓.๙ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน

๔. การรับสมัคร 

๔.๑ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๔.๒ ช่องทางการยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ๒ ช่องทาง ดังนี้

(๑) ยื่นด้วยตนเองระหว่างวันและเวลาราชการ (๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (Royal Thai Embassy) ที่อยู่ 1024  Wisconsin Ave, N.W., Suite 401, Washington DC 20007

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ embassy_job@thaiembdc.org

๔.๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการที่โทร +๒๐๒ ๙๔๔-๓๖๐๐ ต่อ ๗๗๘ (กนกเนตรฯ) หรือ ๘๑๐ (กษมาฯ)

๕. หลักฐานการสมัคร             

๕.๑ ใบสมัคร (แบบฟอร์มตามแนบ) พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วขึ้นไป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๕.๒ ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (resumé)

๕.๓ สำเนาหลักฐานแสดงการเข้าเมืองและการพำนักในสหรัฐฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ หนังสือเดินทางพร้อมหน้าวีซ่า หรือ บัตร Green Card

๕.๔ สำเนาประวัติการศึกษา

๕.๕ สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน

๕.๖ สำเนาหลักฐานการฝึกอบรม (หากมี)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันสอบสัมภาษณ์

๖. วิธีการคัดเลือก

๖.๑ การสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) เพื่อวัดความสามารถทางการวิเคราะห์และถ่ายทอดผ่านการเขียนมุ่งทดสอบการประมวลข้อมูลภาษาอังกฤษและเรียบเรียงถ่ายทอดเป็นบทความภาษาไทย โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผู้สมัครที่มีคะแนนสอบข้อเขียน ไม่น้อยไปกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนรวม เพื่อเรียกสอบสัมภาษณ์ต่อไป

๖.๒ การสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ ทัศนคติและบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุด

๗. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก (ตามเวลาท้องถิ่นเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)

นี้-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒          – ช่วงเวลารับสมัคร

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                – สอบข้อเขียน

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒                    – สอบสัมภาษณ์

๙ ธันวาคม ๒๕๖๒                   – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ผ่านการคัดเลือกจะประกาศตามกำหนดการข้างต้นทางเว็บไซต์

สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ www.thaiembdc.org อนึ่ง ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงต้นฉบับหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Record) ของมลรัฐซึ่งตนมีภูมิลำเนาต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับการบรรจุ

ดาวน์โหลด: ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลด: ใบสมัคร  PDF / DOC