ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ปีงบประมาณ 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนข้อเสนอ วันที่คัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานกงสุล 4 อัตรา 30 ก.ย. 2562 1. น.ส. พัทธนันท์ วีระคงสุวรรณ
2. น.ส. ปณยา เวศน์ปฐม
3. นายนภสินธุ์ วีระอาชากุล
4. น.ส. เคเร็น คุณะเพิ่มศิริ
การจ้างเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล 30 ก.ย. 2562 นายเสวตร์ โกมุท
การจ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาดฝ่ายกงสุล 30 ก.ย. 2562 นางมาลัย เปี่ยมการุณ
การจ้างเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ 1 ต.ค. 2562 นายเกษม รักษาราษฎร์
การจ้างเหมาบริการเก็บขยะที่อาคาร
ที่ทำการ สอท.
1 ต.ค. 2562 บริษัท Waste Management
of Maryland Inc.
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
อาคาร สอท.
1 ต.ค. 2562 บริษัท New Age Building
การจ้างบริษัทดูแลบำรุงรักษาระบบ
เครื่องทำความร้อน-เย็น ทำเนียบ
9 ต.ค. 2562 บริษัท H.D. Johnson, Inc.
การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 18 ต.ค. 2562 บริษัท Great America Financial Services
การจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) 25 ต.ค. 2562 ราคากลาง
20,330.32 ดอลลาร์สหรัฐ
การจัดจ้างบริษัทเอกชนดูแลบำรุงรักษาระบบทำความร้อน-เย็น อาคารที่ทำการ สอท. กรุงวอชิงตัน 23 ธ.ค. 2562 ราคากลาง
27,249 ดอลลาร์สหรัฐ
การจัดจ้างบริษัทเอกชนดูแลบำรุง
รักษาระบบการรักษาความปลอดภัย
เฝ้าระวังและเตือนภัย อาคารที่ทำ
การ สอท. กรุงวอชิงตัน
30 ธ.ค. 2562 บริษัท Datawatch Systems
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้
แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
24 ม.ค. 2563 ราคากลาง
20,632.35 ดอลลาร์สหรัฐ
การจัดซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 3 ราย 19 ก.พ. 2563 บริษัท B&H PHOTO-VIDEO-PRO AUDIO
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมอุปกรณ์ จำนวนอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 3 ราย 19 ก.พ. 2563 บริษัท Dell, Inc.
การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบทำความร้อน-เย็น อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ 3 ราย 6 มีนาคม 2563 บริษัท EMCOR Services Combustioneer
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

3 ราย

30 เมษายน 2563 บริษัท Dell, Inc.
การปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวที่จอดรถยนต์อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

5 ราย

18 พฤษภาคม 2563 บริษัท DOMINION Property Restoration
การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

3 ราย

27 พฤษภาคม 2563 บริษัท Dell, Inc.
การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำความร้อน-เย็น แบบแยกส่วน จำนวน 22 เครื่อง

3 ราย

29 พฤษภาคม 2563 บริษัท Northeast Construction
การจัดซื้อ License อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 ราย

19 มิถุนายน 2563 บริษัท Sonicwall, Inc.
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด

3 ราย

23 มิถุนายน 2563 บริษัท Dell, Inc.
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด 3 ราย 24 มิถุนายน 2563 บริษัท Dell, Inc.
การจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 40 เครื่อง 3 ราย 22 กันยายน 2563 บริษัท Best Buy
การจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 2 เครื่อง 3 ราย 24 มิถุนายน 2563 บริษัท B&H Photo-Video-Pro Audio
การจัดซื้อไมค์ลอยไร้สายสำหรับห้องประชุม จำนวน 8 ชุด 3 ราย 24 มิถุนายน 2563 บริษัท B&H Photo-Video-Pro Audio
การจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 3 ราย 14 กรกฎาคม 2563 บริษัท JTF Business Systems