ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูล เพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) และขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ เข้าสอบข้อเขียนในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (๑๐๒๔ Wisconsin Ave, NW, Washington, D.C.)

 

                                          เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
                                          ๐๑ นางสาวนฤภร    ขยันควร
                                          ๐๒ นางสาวช่อแพร สังขะวร
                                          ๐๓ นางสาวฑิตาพร วงศ์วิทยาเมธากุล
                                          ๐๔ นางสาวแสงรวี   สินธนานุกูล
                                          ๐๕ นายสุขภัทร์       รัศมิทัต
                                          ๐๖ นายสิทธิโชค     สิทธิมณฑล
                                          ๐๗ นายกรวิน          กฤตยาตระการ

 

ดาวน์โหลดประกาศ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)