ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่  ๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน (ไม่น้อยไปกว่าร้อยละ ๗๐) เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดังนี้

 

 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
๐๒ นางสาวช่อแพร      สังขะวร                   
๐๔ นางสาวแสงรวี สินธนานุกูล
๐๕ นายสุขภัทร์ รัศมิทัต

 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
๐๒ นางสาวช่อแพร      สังขะวร                   
๐๔ นางสาวแสงรวี สินธนานุกูล
๐๕ นายสุขภัทร์ รัศมิทัต
๐๖ นายสิทธิโชค สิทธิมณฑล

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ ๑๐๒๔  Wisconsin Ave, N.W. Washington, D.C. หากผู้ใดไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.thaiembdc.org

 

ดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)