ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) ความแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ พร้อมรายชื่อสำรอง ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ                 ชื่อ-นามสกุล  
๐๕ นายสุขภัทร์ รัศมิทัต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)
๐๒ นางสาวช่อแพร สังขะวร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)
๐๔ นางสาวแสงรวี สินธนานุกูล สำรอง

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (เลขที่ 1024 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20007) ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยหากผู้ที่ได้รับคัดเลือกมิได้รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวหรือสละสิทธิ์ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง

ดาวน์โหลด ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)