ประชาชนคนไทยร่วมรับชมเทปบันทึกภาพพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดกิจกรรมให้ชุมชนคนไทยร่วมรับชมเทปบันทึกภาพพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒) เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ได้กล่าวต้อนรับและเชิญข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนประชาชนชาวไทยพร้อมครอบครัวที่พำนักอาศัยในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑล รวมกว่า ๖๐ คน ร่วมรับชมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เผยแพร่โบราณราชประเพณีที่สำคัญ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ภายในงาน ทุกคนให้ความสนใจชมชุดนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นอย่างมาก