ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุลโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุลโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุลโครงการจัดทำประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ความแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ดังนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประกาศ ที่ ๕๔/๒๕๖๒