งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมและชมรมไทยในกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง


งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมและชมรมไทยในกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่
๑. สมาคมไทย ณ อเมริกา สาขากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
๒.สมาคมชาวเหนือ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
๓. สมาคมไทยอีสาน แห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
๔. สมาคมไทยชาวใต้ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
๕. สมาคมไทยไหหลำ แห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
๖. สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ
๗. สมาคมกอล์ฟไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
๘. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๙. สมาคมไทย – ดี.ซี. ฟอรัม
๑๐. สมาคม Thai – American Association
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง