ประกาศเรื่อง สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๗/๒๕๖๓
เรื่อง สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
*******************

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ด้วยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) ได้ประกาศว่า COVID-19 มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นภัยต่อสุขภาพของสาธารณชนทั้งในสหรัฐฯ และทั่วโลก
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งข้อมูลและข้อแนะนำสำหรับชุมชนไทยในสหรัฐฯ จากกรณี COVID -19 ดังนี้

๑. ชุมชนไทยในสหรัฐฯ สามารถติดตามสถานการณ์ และคำแนะนำในการปฏิบัติตนได้ทางเว็บไซต์ของ CDC (www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov) หรือที่ปรากฏตาม QR code ด้านล่างนี้

๒. ปัจจุบัน สหรัฐฯ ไม่มีคำสั่งห้ามคนจากประเทศไทยเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา แต่มีประกาศห้ามชาวต่างชาติ
เดินทางเข้าสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว หากได้เดินทางไปประเทศจีน (ยกเว้นฮ่องกงและมาเก๊า) ในช่วง ๑๔ วันที่ผ่านมา ยกเว้นผู้ถือกรีนการ์ด ผู้ที่มีคู่สมรสเป็นชาวอเมริกัน ผู้ที่ถือวีซ่าทางการทูต ฯลฯ นอกจากนี้ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (Secretary of Homeland Security) จัดให้มีการตรวจคัดกรองทางการแพทย์สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าสหรัฐฯ รวมทั้งกำหนดให้มีการกักกันผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อไวรัส (Quarantine) ดังประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ( www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-persons-pose-risk-transmitting-2019-novel-coronavirus)

๓. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยติดตามข่าวสาร คำแนะนำผ่านช่องทางของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละรัฐอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผ่าน
ทางเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตฯ Royal Thai Embassy, Washington D.C. หรือทางเฟซบุ๊กฝ่ายกงสุล Thai Consular Section, Royal Thai Embassy, Washington D.C.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน