การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง “กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้น การตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน”

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 19 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๓

และสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ได้ที่ เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค