สหรัฐฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และความช่วยเหลืออื่น ๆ แก่ไทยผ่าน USAID เพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19


เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2563  รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเกือบ 2  ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักงานเอเชีย ของสหรัฐฯ  (United States Agency for International Development Reginal Development Mission for Asia – USAID-RDMA) เพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ต่อประเทศไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ การสนับสนุนเงินทุนครั้งนี้นับเป็นการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการต่างๆ ที่ USAID  และรัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในด้านการพัฒนาสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน ตรวจ และตอบสนองต่อโรคติดเชื้อต่าง  

ความช่วยเหลือนี้จะดำเนินการผ่านองค์กรต่างๆ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) จำนวน 700,000  ดอลลาร์สหรัฐ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) จำนวน 329,000  ดอลลาร์สหรัฐ และโครงการตรวจเเละเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ (Infectious Disease Detection and Surveillance – IDDS project) จำนวน 800,000  ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านสุขภาพโลก (Global Health Security) ของรัฐบาลสหรัฐฯ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9  มีนาคม 2563  ที่ผ่านมา นาย Peter A. Malnak ผู้อำนวยการสำนักงาน USAID-RDMA ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ต่อประเทศไทยในการรับมือกับ COVID-19 อุปกรณ์ต่าง ได้แก่ ถุงมือ 10,000  คู่ หน้ากากอนามัยสำหรับผ่าตัด 5,000  ชิ้น ชุดคลุมผ่าตัด 5,000  ชุด หน้ากากช่วยหายใจ 5,000  ชิ้น ถุงคลุมรองเท้า 5,000  ถุง หมวกผ่าตัด 5,100  ชิ้น แผ่นครอบหน้า 2,500  ชิ้น และแว่นครอบตานิรภัย 500  ชิ้น รัฐบาลไทยจะแจกจ่ายอุปกรณ์เหล่านี้ให้สถานพยาบาลในพื้นที่ที่ต้องการอุปกรณ์มากที่สุด

ในช่วง 60  ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ร่วมมือกับประเทศไทยในการดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพผ่าน USAID สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (Armed Forces Research Institute of Medicinal Sciences – AFRIMS) และ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) เพื่อปกป้องสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทย สหรัฐฯ และประชากรทั่วโลก อีกทั้งนอกเหนือจากความช่วยเหลือฉุกเฉินในครั้งนี้ สหรัฐฯ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยมาโดยตลอดในหลายโครงการเพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานเพื่อต่อสู้กับโรคไข้หวัดนก และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ผ่านโครงการความมั่นคงทางด้านสุขภาพโลก

เครดิตภาพ: USAID-RDMA