ประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยถึง 31 พ.ค. 2563

.

 

 

เมื่อวันที่ 27 เม.. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศฉบับที่ 4 ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2563 เวลา 00.01 . จนถึงวันที่ 31 .. 2563 เวลา 23.59 . (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภทเพื่อคงความต่อเนื่องของมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) ที่รุนแรงขึ้น และสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติโดยเร็ว

สถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน จึงขอเรียนแจ้งคนไทยในสหรัฐฯ ดังนี้

(1) ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 – 31 .. 2563 ชะลอการเดินทางออกไปก่อน

(2) สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับไทย ขอให้ลงทะเบียนในระบบของสถานเอกอัครราชทูต www.thaiembdc.org/emergencyreg  เพื่อแจ้งแผนการเดินทางและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) เพื่อให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาความจำเป็นที่จะให้มีการบินรับส่งบุคคลกลับไทย(repatriation flight) ตามข้อยกเว้นของ กพท. และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อยกเว้นของ กพท. จะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (State Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน

(4) โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้พำนักในสหรัฐฯ และหากพบว่าระยะเวลาในการพำนักใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หรือยังไม่แน่ใจช่วงเวลาการเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ยื่นคำขอขยายเวลาการพำนักในสหรัฐฯ (extension of stay) กับหน่วยงาน USCIS ของสหรัฐฯ (www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay)

(5) ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตและของสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่ง (นครลอสแอนเจลิส นครชิคาโก และนครนิวยอร์ก) อย่างใกล้ชิด สำหรับคนไทยที่ตกค้างยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้และประสบปัญหา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีเครือข่ายอยู่แล้ว ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

* สถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org / Hotline (202) 999 7690 (202) 431 0882 (202) 465 0938 (202) 431 7766

* สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org / Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591

* สถานกงสุลใหญ่ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicago.org / Hotline (773) 294 5933

* สถานกงสุลใหญ่ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com / Hotline (646) 842 0864

 

 

แนวทางการยื่นเรื่องยืดเวลาการพำนักในสหรัฐฯ


ตามที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ได้รับการตอบถามกรณีคนไทยบางส่วนประสบปัญหาวีซ่าใกล้หมดอายุและจำเป็นต้องยื่นเรื่องยืดเวลาการพำนักในสหรัฐฯ นั้น สถานเอกอัครราชทูตขอแนะนำ ดังนี้

1. โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้พำนักอยู่ในสหรัฐฯ จากเอกสาร I-94 (ไม่ใช่ตรวจสอบจากอายุวีซ่าสหรัฐฯ ที่ปรากฏบนหนังสือเดินทาง) ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ — https://i94.cbp.dhs.gov

2. หากพบว่า ระยะเวลาในการพำนักใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หรือยังไม่แน่ใจช่วงเวลาการเดินทางกลับไทย หรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการห้ามสายการบินพาณิชย์ทำการบินเข้าไทย ขอให้พิจารณายื่นคำขอ extension of stay กับUSCIS ได้ที่ — www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay

ทั้งนี้ สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนวีซ่า J-1 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ — http://j1visa.state.gov/covid-19/

และสำหรับนักเรียนนักศึกษาวีซ่า F-1 สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศศที่ “special student relief” ได้ที่ — www.uscis.gov/humanitarian/special-situations

3. รายละเอียดและการตรวจสอบคุณสมบัติการยื่นคำขอสามารถศึกษาได้ที่ — www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/C1en.pdf เช่น หากท่านเดินทางมาด้วยวีซ่าประเภท B-1/B-2 ท่านสามารถยื่นคำร้องได้

4. USCIS ระบุว่า ผู้พำนักอยู่ในสหรัฐฯ ในลักษณะชั่วคราวที่ได้ยื่นเรื่องขอขยายเวลาพำนักอยู่ในสหรัฐฯ ตามข้อ 2 ก่อนที่ระยะเวลาพำนักในสหรัฐฯ หมดอายุลง จะไม่ถูกนับเวลาในช่วงที่เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายสหรัฐฯเป็นการอยู่เกินกำหนดโดยผิดกฎหมาย

“Even though you are not actually in a lawful non-immigrant status, you do not accrue “unlawful presence” for purposes ofinadmissibility …, while your extension of status application is pending if it was filed prior to the expiration of your Form I-94.”

5. สำหรับค่าธรรมเนียมประมาณ 370 ดอลลาร์สหรัฐ และ ค่า Biometric service fee 85 ดอลลาร์สหรัฐ ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียม (fee waiver)ได้ที่ —www.uscis.gov/feewaiver#Eligibility ทั้งนี้ ผู้ร้องฯ ควรจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของ USCIS โดยมีเหตุผลและความจำเป็นที่หลากหลายไปในแต่ละกรณี (case-by-case basis) เช่น

– กรณีมีปัญหาทางการเงิน ก็จะต้องยื่นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หลักฐานการเลิกจ้าง หลักฐานการไม่มีที่พักอาศัย

– กรณีประสบปัญหาในการเดินทางกลับให้แนบ สำเนาการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน และประกาศการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4 เพื่อประกอบการพิจารณา —www.caat.or.th/en/archives/49796