ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)

ตามที่เกิดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส) ในสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Public Health Emergency) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับประเทศ (National Emergency) เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ อีกทั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) ได้ประกาศมาตรการและคำแนะนำต่างๆ ในการจำกัดการรวมตัวกันของคนเพื่อชะลอการแพร่ระบาดในสหรัฐฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและคำแนะนำของทางการสหรัฐฯ ในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคระบาดจากการเดินทางไปรับบริการกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ดังนี้

 

๑. วันและเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้า

๒.  รูปแบบการให้บริการ

      ๒.๑ นัดหมายล่วงหน้าออนไลน์

เปิดให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ได้แก่ งานหนังสือเดินทาง และงานบัตรประชาชน โดยสามารถนัดหมายได้ที่ www.thaiembdc.org/th/passportbooking และ www.thaiembdc.org/th/idcardbooking ตามลำดับ

       ๒.๒ บริการทางไปรษณีย์เท่านั้น

ได้แก่ งานตรวจลงตรา (visa) งานทะเบียนราษฎร งานด้านนิติกรณ์

           โดยสามารถศึกษาวิธีการดำเนินการทางไปรษณีย์ได้ที่ www.thaiembdc.org และเลือก “บริการกงสุล”

 

ท่านสามารถสอบถามรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ consular@thaiembdc.org หรือ โทรศัพท์หมายเลข ๒๐๒ -๖๔๐-๕๘๙๗ และ ๒๐๒-๒๙๘-๔๘๑๑  อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อระยะเวลาในการดำเนินการตามปกติ ขอให้ท่านเผื่อระยะเวลาในการยื่นคำร้องด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทั้งนี้ หากท่านใดยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขอความร่วมมือพิจารณาชะลอการยื่นขอรับบริการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

จึงขอประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน  โดยจะเริ่มรูปแบบการให้บริการดังกล่าวในตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป