ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

English version: COVID-19 Situation in Thailand

 

อย่าลืม >> ลงทะเบียนกลับไทย/รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน! <<

thaiembdc.org/emergencyreg

 

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย

 

หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น

 • ขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก 11 มี.ค. 2563) ขอให้ประชาชนและผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

 • ขอความร่วมมือผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิ.. 2563 ชะลอการเดินทางออกไปก่อน และสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ลงทะเบียนในระบบของสถานเอกอัครราชทูตฯ www.thaiembdc.org/emergencyreg เพื่อแจ้งแผนการเดินทางและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) เพื่อให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาความจำเป็นที่จะให้มีการบินรับส่งบุคคลกลับไทย(repatriation flight) ตามข้อยกเว้นของ กพท. และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 • หากมีความจำเป็นและได้รับการแจ้งสิทธิ์ยืนยันจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้สามารถเดินทางได้ตามโควต้าที่ทางการไทยอนุญาต ท่านจะต้องติดต่อซื้อ/เปลี่ยนตั๋วเครื่องบินตามช่องทางที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์ยืนยน รวมถึงจัดหาวิธีการเดินทางจากเมืองที่ท่านอยู่อาศัยไปยังสนามบินที่กำหนด

 

 • เมื่อท่านได้ตั๋วเครื่องบินแล้ว ให้ท่านกดลิ้งค์เฉพาะบุคคลที่ท่านได้รับทางอีเมล์ยืนยันเพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่าน อัพโหลดตั๋วเครื่องบิน และอัพโหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมกักตัว (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) ที่มีลายมือชื่อของท่าน  เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ออกใบรับรองการเดินทางให้ท่าน

 

 

 • ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อยกเว้นของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องยอมเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (State Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน และยินยอมพักสองคนในห้องคู่ในกรณีที่จำเป็น อนึ่ง หากท่านประสงค์จะเข้าพักในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) ซึ่งจะต้องรับผิดชอบจัดหาสถานที่จากรายชื่อที่ผ่านการรับรองจากทางการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ขอได้โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

 

 • ตามข้อกำหนดล่าสุด ทางการไทยขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนกักตัวเอง (self-quarantine) ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันก่อนเดินทาง และหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยพิจารณาจากอาชีพ สถานที่พัก ลักษณะการใช้ชีวิตทางสังคม รวมถึงกิจกรรมประจำวัน ท่านต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี PCR swab test และหากผลเป็นบวก ท่านจะไม่สามารถเดินทางได้ อนึ่ง ในการประเมินความเสี่ยง ท่านอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากวิธีประเมินตนเองของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (CDC) ของสหรัฐฯที่ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html

 

 • เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางต้องยื่นแบบฟอร์ม ต.8 ก่อนเข้าประเทศ!!ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย (AOT) https://aot-app.kdlab.ai/

 

 

 • สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้งสามแห่ง ตระหนักดีว่าประกาศห้ามทำการบินเข้าประเทศไทยของ กพท. อาจส่งผลกระทบต่อกำหนดแผนการเดินทางของท่าน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐฯ เป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ จึงขอแนะนำให้คนไทยในสหรัฐฯ อยู่ในที่พักอาศัย หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  (www.ddc.moph.go.th)  ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ  (www.cdc.gov)  และหน่วยงานในพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่

 

 • สำหรับผู้ที่เดินทางมาสหรัฐฯ ชั่วคราว โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้พำนักในสหรัฐฯ และหากพบว่าระยะเวลาในการพำนักใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หรือยังไม่แน่ใจช่วงเวลาการเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ยื่นคำขอขยายเวลาการพำนักในสหรัฐฯ (extension of stay) กับหน่วยงาน USCIS ของสหรัฐฯ (www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay)

 

 • ผู้โดยสารต่างชาติ จะเข้าประเทศไทยได้ ถ้าเข้าข่าย (1) ได้รับการยกเว้นจากนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศตามความเจำเป็น (2) ผู้ส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งต้องเดินทางออกโดยเร็วเมื่อเสร็จภารกิจ (3) นักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องที่ปฏิบัติงาน มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน (4) คณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาต หรือ ผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย พร้อมครอบครัว โดยต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (5) มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตจากทางการไทยให้ทำงานในประเทศไทย และใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ (6) เปลี่ยนเครื่องภายใน 24 ชั่วโมงและมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly

 

 

งดการเดินทางไปเขตติดโรคติดต่ออันตราย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง หรือพื้นที่พบผู้ป่วยตามรายงานขององค์การอนามัยโลก

 

 • ผู้ที่มาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายทุกคน เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ต้องกักตัวอยู่ในที่พำนัก เป็นเวลา 14 วัน ห้ามออกจากสถานที่เด็ดขาด อ่านเพิ่มเติม

 

 • ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง หรือพื้นที่พบผู้ป่วยตามรายงานขององค์การอนามัยโลก ต้องถูกคุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

* * * * *

 

 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คือ

 • เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนา ที่ทำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ โดยส่วนใหญ่จะมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
 • เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คน ผ่านทางการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และแพร่กระจายผ่านละอองเสมหะทางการไอจามของผู้ที่มีเชื้อ  แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

 

สถานการณ์ปัจจุบัน

แหล่งที่ควรติดตาม

1) ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 https://www.facebook.com/informationcovid19/

2)  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 https://www.thaigov.go.th/

3)  กรมควบคุมโรคติดต่อ (สธ.) https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

ข้อแนะนำการเดินทาง (Travel Advisory) 

สามารถติดตามข้อแนะนำการเดินทางได้ที่เว็บไซต์

 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19

 

คำแนะนำสำหรับบุคคลทั่วไป

1. คำแนะนำสำหรับประชาชน โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2. การป้องกันตนเองโดย องค์การอนามัยโลก WHO

 

 

 

3. การป้องกันและการรักษา (CDC Prevention & Treatment) โดย Centers for Disease Control and Prevention

 • หลีกเลี่ยงการติดต่อ/สัมผัสกับผู้ที่มีอาการป่วย
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัส ตา จมูก และปาก
 • ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วย ด้วยสบู่ และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที
 • การล้างมืออย่างถูกวิธี ข้อมูลอ้างอิงจาก เว็บไซต์ของ CDC.gov

 

คำถามและคำตอบ (FAQ)

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ที่เว็บไซต์

*** หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน (Hotline) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โทร (202) 999-7690 หรือ protection@thaiembdc.org รวมทั้งขอให้ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลในแต่ละรัฐอย่างใกล้ชิด ***

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก 

กรมควบคุมโรค Department of Disease Control, Thailand
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index_more.php

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

 

 


หมายเหตุ

คำแนะนำสถานพยาบาลที่อาจขอใบรับรองแพทย์ได้

thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/med-list-recommendations-23mar63.pdf
thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/รายชื่อแพทย์ที่สามารถออกใบรับรอง-Fit-To-Fly-010420.pdf

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate)

thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/sample-health-cert-air-travel.pdf
ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_form.php

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
www.thaiembdc.org  อีเมล consular@thaiembdc.org
Hotline (202) 999-7690  (202) 431-0882  (202) 465-0938  (202) 431-7766

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
www.thaiconsulatela.org อีเมล consular@thaiconsulatela.org
Hotline (323) 580-4222  (323) 552-3227  (747) 334-4558  (818) 292-7591

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
www.thaiconsulatechicago.org  อีเมล info@thaiconsulatechicagoorg
Hotline (773) 294-5933

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
www.thaicgny.com อีเมล info@thaicgny.com
Hotline (646) 842-0864