ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง การปิดให้บริการหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๒๕/๒๕๖๓
เรื่อง การปิดการให้บริการหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว