ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

[ กดอ่าน pdf ]

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอประกาศแจ้งคนไทยในสหรัฐอเมริกา ดังนี้

1. สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ลงทะเบียนในระบบของสถานเอกอัครราชทูตฯ (www.thaiembdc.org/emergencyreg) เพื่อแจ้งแผนการเดินทางและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) เพื่อให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาความจำเป็นที่จะให้มีการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) ตามข้อกำหนดของ กพท. และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านที่ลงทะเบียนแล้วขอให้หมั่นตรวจสอบความคืบหน้าเรื่อง repatriation flight ทางอีเมลที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

2. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อกำหนดของประกาศ กพท. จะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (State Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน

3. ตามข้อกำหนดล่าสุด ทางการไทยขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนกักตัวเอง (self-quarantine) ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน ก่อนเดินทาง และหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยพิจารณาจากอาชีพ สถานที่พัก ลักษณะการใช้ชีวิตทางสังคม รวมถึงกิจกรรมประจำวัน ท่านต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี PCR swab test และหากผลเป็นบวก ท่านจะไม่สามารถเดินทางได้

4. โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้พำนักในสหรัฐฯ และหากพบว่าระยะเวลาในการพำนักใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หรือยังไม่แน่ใจช่วงเวลาการเดินทางกลับไทย ขอให้ยื่นคำขอขยายเวลาการพำนักในสหรัฐฯ (extension of stay) กับ USCIS (www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay)

5. ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ (www.thaiembdc.org) และของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก อย่างใกล้ชิด สำหรับคนไทยที่ตกค้างยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ และประสบปัญหาต้องการได้รับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่อีเมล consular@thaiembdc.org และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline)

 

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่
ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org /
Hotline (202) 999 7690 (202) 431 0882 (202) 465 0938 (202) 431 7766

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org /
Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicago.org /
Hotline (773) 294 5933

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com /
Hotline (646) 842 0864

 

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2)  https://www.caat.or.th/th/archives/51887

 

[ กดอ่าน pdf ]

ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563
https://www.caat.or.th/th/archives/51815

[ กดอ่าน pdf ]