ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัลวันดินโลก หรือ King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี พ.ศ. 2563 King Bhumibol World Soil Day Award: Call for application open

รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของไทยและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) เมื่อปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยการมอบรางวัลวันดินโลกจะเกิดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีที่ประเทศไทย

รางวัลดินโลกจะมอบให้แก่บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรือประเทศที่มีผลงานและกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยกิจกรรมที่จะส่งเข้าชิงรางวัลดังกล่าวจะต้องเป็นกิจกรรมวันดินโลกที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อหลักของวันดินโลกที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ หัวข้อหลักวันดินโลกของปี 2562 คือ  “Stop Soil Erosion, Save the Future”

ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award พร้อมส่งรายละเอียดกิจกรรม รูปถ่าย วีดีทัศน์ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางอีเมล์ GSP-Secretariat@fao.org  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fao.org/world-soil-day/wsd-award/en/

If you organized an exciting World Soil Day event for the campaign 2019 ‘Stop soil erosion, Save our future’, do not miss the chance to compete. Click http://www.fao.org/world-soil-day/wsd-award/en/ and download and fill out the form of “call for application” by 30 September 2020. Once completed, please submit it to the GSP Secretariat at  GSP-Secretariat@fao.org

Factsheet World Soil Day Award