การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองหลักในภูมิภาค


การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองหลักในภูมิภาค

#คนไทยได้อะไร
1. กระจายความเจริญไปยังภูมิภาค โดยพัฒนาหัวเมืองสำคัญ เชื่อมโยงเมืองหลัก-เมืองรอง
2. สร้างงาน สร้างโอกาส ทั้งการค้าขาย การท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความเท่าเทียมในภาพรวม
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

#โครงสร้างพื้นฐาน
เชียงใหม่
ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit : LRT)
ระยะทาง 15.80 กม.
วงเงินลงทุน 27,211 ล้านบาท
คาดว่าอนุมัติปี 2563
ก่อสร้างปี 2565 – 2570

พิษณุโลก
ระบบรถไฟฟ้าล้อยาง (Auto Tram)
ระยะทาง 12.6 กม.
วงเงินลงทุน 762.29 ล้านบาท
คาดว่าอนุมัติปี 2566
ก่อสร้างปี 2567 – 2571

ภูเก็ต
ระบบรถไฟฟ้าทำรางเบา (Light Rail Transit : LIRT)
ระยะทาง 41.7 กม.
วงเงินลงทุน 30,155 ล้านบาท
คาคว่จะเสนอ ครม. ปี 2563
ก่อสร้างปี 2565 – 2569

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระบบรถไฟฟ้า MONORAL
ระยะทาง 12.54 กม.
วงเงินลงทุน 16,186.01 ล้านบาท
คาดว่าจะเสนอ ครม. ปี 2564
ก่อสร้างปี 2565 – 2568

อุดรธานี
แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 6 เส้นทาง (EV BUS) ระยะทาง 20.60 กม.
กรมการขนส่ทางบกเป็นผู้รับผิดชอบ

ขอนแก่น
ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit : LRT)
ระยะทาง 26 กม.
วงเงิน 22,000 ล้านบาท
คาดว่าจะเสนอ ครม. ปี 2564
ก่อสร้างปี 2565 – 2567

นครราชสีมา
ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit : LRT)
ระยะทาง 11.17 กม.
วงเงินลงทุน 8,275.26 ล้านบาท
คาดว่าจะเสนอ ครม. ปี 2564
ก่อสร้างปี 2565 – 2568

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง :
แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
กลุ่มจังหวัด รองรับการพัฒนา EEC (EV Bus / EV Mini Bus / Tram Bus) สนข. อยู่ระหว่างศึกษจัดทำแผนแม่บท และกำหนต์โครงการนำร่องเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เขตเมือง และสถานีรถไฟความเร็วสูง

#เราจะทำตามสัญญา
#มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
#ยุทธศาสตร์ชาติ #ปฏิรูปประเทศ
#ขีดความสามารถในการแข่งขัน

https://www.facebook.com/104752127576785/posts/372847427433919/?extid=yYMcyI94tSWq8812&d=n