ขอเชิญชวนรับชมและรับฟังเพลงธงชาติไทย เวอร์ชั่นจิตอาสา

เพลงธงชาติจิตอาสาเวอร์ชั่น โครงการดนตรีจิตอาสาพระราชทาน

 

[ “โครงการดนตรีจิตอาสาพระราชทาน” พระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กและเยาชนที่รักในเสียงดนตรี ] จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่กลุ่มดนตรีเด็กและเยาวชนได้เริ่มก่อเกิดขึ้น เพื่อให้โอกาสเด็กๆ ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสนใจดนตรีได้สานต่อความฝันและความมุ่งหมายในชีวิตของตน วันหนึ่ง…โอกาสที่ไม่ได้คาดคิดได้มาถึงเมื่อ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ได้มอบภารกิจให้เป็น “โครงการดนตรีจิตอาสาพระราชทาน” ให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติรวมทั้งครูดนตรีจิตอาสา ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงให้ความสำคัญแก่พสกนิกรทุกหมู่เล่าอย่างแท้จริง #โครงการดนตรีจิตอาสาพระราชทาน #โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน