วัคซีนสู้โควิด-19 ฝีมือคนไทย


คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านบาท สนับสนุนสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อให้ทีมนักวิจัยและทีมแพทย์ไทย เดินหน้าพัฒนาทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้คนไทยได้มีวัคซีนใช้ทันการณ์ หากมีการกลับมาระบาดในรอบที่ 2 โดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถของนักวิจัยในประเทศไทยด้วย

โครงการพัฒนาวัคซีนซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. ส่วนแรก ดำเนินการผลิตโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ส่วนที่สอง รัฐบาลร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด โดยการทำข้อตกลงเพื่อจัดสรรโควต้าเมื่อได้วัคซีนต้นแบบแล้ว หรือกำหนดเงื่อนไขให้จำหน่ายในราคาต้นทุน
3. ส่วนที่่สาม ประเทศไทยผลิตเอง โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ส่งเสริม

การเร่งพัฒนาวิจัยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นเครื่องมือสำคัญ เป็นนวัตกรรมทางสุขภาพ และเป็นยุทธปัจจัยที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นความหวังของทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย การเร่งรัดให้มีวัคซีนใช้ในประเทศจะส่งผลกระทบเชิงบวกกับเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สอดคล้องกับแผน Blueprint เข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของคนไทย ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ซึ่งถือเป็นกรอบนโยบายในการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน

 

#รวมไทยสร้างชาติ
#ประเทศไทยต้องชนะ
#เข้มแข็งไปด้วยกัน
#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#PMDU #สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
#PMOC #ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนต

https://www.pmdu.go.th/develop-thai-covid-19-vaccine/