Draft – ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้รับอนุมัติให้จัดทำโควตาส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ โดยเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) ตามข้อยกเว้นของ กพท.

เงื่อนไขบุคคลที่สามารถเดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ

1. บุคคลสัญชาติไทย  (ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย คลิกที่นี่)
2. ถือหนังสือเดินทางไทย หรือ หนังสือประจำตัว (CI)
3. จัดซื้อตั๋วเครื่องบิน ตามช่องทางและเงื่อนไขที่จัดหาไว้
4. จัดหาใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate)
5. เข้ารับการกักกัน 14 วัน ในที่ที่รัฐกำหนดหรือที่กักตัวทางเลือก

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1 – ลงทะเบียนกลับไทย/รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน

 • หากยังไม่เคยลงทะเบียนกลับไทย/รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน สามารถลงทะเบียนได้ที่ thaiembdc.org/emergency reg และดำเนินการในขั้นต่อไปได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่
 • หากเคยลงทะเบียนแล้ว ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 

ขั้นตอนที่ 2 – ศึกษารายละเอียดเที่ยวบินและติดต่อซื้อตั๋วในช่องทางที่ระบุไว้

 • ให้ศึกษารายละเอียดเที่ยวบินและเงื่อนไขที่ thaiembdc.org/repatflights
 • ติดต่อซื้อหรือเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินตามช่องทางและเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น
 • หากท่านติดต่อสายการบินผ่านช่องทางอื่น ท่านจะไม่ถูกนับอยู่ในโควตาคนไทยกลับประเทศ และสายการบินอาจยกเลิกบัตรโดยสารของท่านในภายหลัง

 

ขั้นตอนที่ 3 – ยื่นขอใบรับรองการเดินทาง และ ใบยินยอมกักตัว

 • เมื่อท่านได้ตั๋วเครื่องบินแล้วให้ยื่นขอใบรับรองการเดินทางได้ที่ thaiembdc.org/intenttoreturnform/
 • ท่านต้องกรอกข้อมูลของท่านและแจ้งยินยอมการกักตัว อัพโหลดไฟล์หนังสือเดินทางไทยและตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเลือกกักตัวในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ) ต้องอัพโหลดหลักฐานการสำรองที่พัก ASQ ด้วย
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะทยอยตรวจเอกสารตามลำดับวันเดินทาง และส่งใบรับรองการเดินทางและใบยินยอมกักตัวที่มีลายมือชื่อของท่าน ให้ทางอีเมล ประมาณ 2-3 วันก่อนวันออกเดินทาง
 • ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมือง

 

ขั้นตอนที่ 4 – จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly

 • จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากสหรัฐฯ (หรือประมาณ 2 วันก่อนวันเดินทาง) โดยศึกษาสถานที่ตรวจและตัวอย่างได้ที่ https://thaiembdc.org/fittofly/

 

ขั้นตอนที่ 5 – รับใบรับรองและใบยินยอมกักตัว

 • สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะทยอยตรวจเอกสารตามลำดับวันเดินทาง และส่งใบรับรองการเดินทางและใบยินยอมกักตัวที่มีลายมือชื่อของท่าน ให้ทางอีเมล ประมาณ 2-3 วันก่อนวันออกเดินทาง
 • ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมือง

 

ขั้นตอนที่ 6 – เอกสารที่ต้องเตรียมในวันเดินทาง

 • เมื่อถึงวันเดินทางให้นำ 1) หนังสือเดินทาง หรือ CI  2) ใบรับรองการเดินทางที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ /สถานกงสุลใหญ่ฯ  3) ใบยินยอมกักตัว 4) Fit-to-Fly พร้อมสัมภาระไปเช็คอิน เพื่อออกเดินทางตามปกติ
 • ให้นำ hardcopy ของเอกสารทุกฉบับติดตัวไปด้วย

 

ขั้นตอนที่ 7 – กรอกแบบฟอร์ม ต.8

 • ท่านสามารถดาวน์โหลดล่วงหน้าได้ที่ thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย https://aot-app.kdlab.ai/ หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว

 

** ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์เดินทางโดยเที่ยวบินส่งคนไทยกลับภูมิลำเนา ท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก **

 

รายละเอียดการเดินทางและคำถามที่พบบ่อย

ลงทะเบียนกลับไทย/รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน

ทำไมต้องลงทะเบียนกลับไทยกลับสถานทูต / สถานกงสุลใหญ่

ขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก 11 มี.ค. 2563) ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปประเทศไทยชะลอการเดินทางออกไปก่อน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ [registration form] เพื่อแจ้งแผนการเดินทางและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) เพื่อให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาความจำเป็นที่จะให้มีการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) ตามข้อยกเว้นของ กพท. และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้รับอีเมลยืนยัน และเมื่อไหร่จะได้รับโควตา

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบลงทะเบียนจะส่งอีเมลยืนยันทันที หากท่านไม่ได้รับอีเมล อาจเนื่องมาจากท่านตัวสะกดอีเมลผิดพลาด ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแก้ไขอีเมลในระบบลงทะเบียนที่ protection@thaiembdc.org เนื่องจากท่านไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำในระบบได้

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยและได้รับอีเมลยืนยันแล้ว ท่านสามารถดำเนินการจัดซื้อตั๋วได้ทันทีโดยไม่ต้องรอยืนยันโควตาจากเจ้าหน้าที่

หากเดินทางพร้อมลูก ต้องลงทะเบียนให้ลูก (อายุ 1 ปี) ด้วยหรือไม่ 

ผู้ที่เดินทางทุกคนต้องลงทะเบียน เนื่องจากใช้หนังสือเดินทางและเป็นการเดินทางส่วนบุคคล โดยหากมีบุตร ต้องลงทะเบียนให้บุตรด้วย โดยอาจพิจารณาใช้อีเมลของพ่อ/แม่

สามารถลงทะเบียนในระบบนี้ ให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่ และสามารถเข้ากักตัวที่ SQ ด้วยกันได้หรือไม่

ระบบลงทะเบียน thaiembdc.org/emergency reg สำหรับบุคคลไทยที่มีหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น หากบุตรยังไม่มีสูติบัตรไทยและหนังสือเดินทางไทย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หนังสือเดินทางไทย สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติต้องขอวีซ่าและเอกสารรับรอง COE ที่ thaiembdc.org/visas/ และต้องเข้าพักที่ ASQ เท่านั้น

สามารถลงทะเบียนให้ลูกที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่

ระบบลงทะเบียน thaiembdc.org/emergency reg สำหรับบุคคลไทยที่มีหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

หากบุตรยังไม่มีหนังสือเดินทางไทยกรุณาติดต่อ สอท/สกญ ที่ดูแลเขตอาณาของท่าน ล่วงหน้า เพื่อขอรับ หนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.)

สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติต้องขอวีซ่าและเอกสารรับรอง COE ที่ thaiembdc.org/visas/ และต้องเข้าพักที่ ASQ เท่านั้น ไม่สามารถให้ชาวต่างชาติเข้าพัก SQ ได้

คู่สมรสชาวต่างชาติสามารถขอเดินทางพร้อมครอบครัวได้หรือไม่

สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติต้องขอวีซ่าและเอกสารรับรอง COE ที่ thaiembdc.org/visas/ และต้องเข้าพักที่ ASQ เท่านั้น

ตามประกาศ กพท. ชาวต่างชาติจะเข้าประเทศไทยได้ ถ้าเข้าข่าย  (1) ได้รับการยกเว้นจากนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศตามความเจำเป็น (2) ผู้ส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งต้องเดินทางออกโดยเร็วเมื่อเสร็จภารกิจ (3) นักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องที่ปฏิบัติงาน มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน (4) คณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาต หรือ ผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย พร้อมครอบครัว โดยต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (5) มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตจากทางการไทยให้ทำงานในประเทศไทย และใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ (6) เปลี่ยนเครื่องภายใน 24 ชั่วโมงและมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly บุคคล-11-ประเภทที่ได้รับการยกเว้นเเละเอกสารที่จำเป็น.pdf

สามารถลงทะเบียนให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่

ระบบลงทะเบียน thaiembdc.org/emergency reg สำหรับบุคคลไทยที่มีหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น หากบุตรยังไม่มีหนังสือเดินทางไทยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หนังสือเดินทางไทย สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติต้องขอวีซ่าและเอกสารรับรอง COE ที่ thaiembdc.org/visas/ และต้องเข้าพักที่ ASQ เท่านั้น

หากคุณได้รับอีเมลแจ้งกำหนดการ แต่ยังไม่พร้อมเดินทาง จะต้องทำอย่างไรบ้าง 

หากท่านไม่ประสงค์เดินทางโดยเที่ยวบินส่วนคนไทยกลับภูมิลำเนารอบนี้ ท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก รายชื่อของท่านจะยังคงอยู่ในฐานข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ และได้รับการแจ้งเวียนเรื่องโอกาสการเดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินส่งคนไทยกลับภูมิลำเนา (repatriation flight) เมื่อมีโควตารอบถัดไป

ลงทะเบียนกลับไทยและลงทะเบียนขอรับข่าวสารในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่างกันอย่างไร

ไม่ต่างกัน เนื่องจากผู้ลงทะเบียนกลับไทย จะได้รับข่าวสารการจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) รวมถึงข้อแนะนำ ประกาศ และคำสั่งของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง กับมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยในสหรัฐฯ และผู้ที่กำลังเดินทาง หากไม่ประสงค์จะรับข่าวสารเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกกดหรือแก้ไขในระบบลงทะเบียนได้

ติดต่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินและเงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน

หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้รับทราบจำนวนโควตาและวันเดินทางแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ จัดหาสายการบินและเส้นทางการบินที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการบินในช่วงวันเดินทางที่รัฐบาลกำหนด โดยสายการบินจะเป็นผู้กำหนดอัตราค่าบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (one way ticket) โดยที่อัตราค่าบัตรโดยสารขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางจากสหรัฐฯ ไปยังประเทศไทย  สำหรับผู้ที่ถือบัตรโดยสารสายการบินที่ตรงกับ repatriation flight จะสามารถเปลี่ยนวันเวลาเดินทางให้สอดคล้องกับโควต้าที่ได้รับมอบหมายได้

สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบในการซื้อ/เปลี่ยนตั๋วเครื่องบินในทุกกรณี

ข้อมูลการซื้อ/เปลี่ยนตั๋วเครื่องบิน 

ท่านที่ลงทะเบียนแล้วสามารถติดต่อซื้อตั๋ว/เปลี่ยนตั๋วได้ทางช่องทางและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่ thaiembdc.org/repatflights/

หากมีบัตรโดยสารเครื่องบินอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนตั๋วได้หรือไม่

กรณีมีบัตรโดยสารเครื่องบินที่ตรงกับ Repatriation flight อยู่แล้ว โปรดติดต่อสายการบินโดยตรง เพื่อตรวจเช็คว่าเปลี่ยนได้หรือไม่

สามารถเลือกซื้อตั๋ว ไป-กลับหรือตั๋วเที่ยวเดียว กับสายการบิน repatriation flight ได้หรือไม่

เที่ยวบิน repatriation flight จะจัดตั๋วให้ในรูปแบบตั๋วขาเดียว (one way ticket)

การติดต่อเอเย่นต์

โปรดติดต่อเอเย่นต์ที่สายการบินมอบหมายในช่องทางติดต่อที่สายการบินกำหนดแจ้งไว้เท่านั้น ท่านไม่สามารถจองผ่านช่องทางอื่นได้เนื่องจากเที่ยวบินเข้าไทยเป็นเที่ยวบินพิเศษที่ส่งคนไทยกลับเข้าประเทศ (repatriation flight) ที่มีการควบคุมจำนวน ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในแต่ละวัน

เอเย่นต์ติดต่อกลับล่าช้า/ไม่สามารถติดต่อ 

เหตุของการติดต่อเอเย่นต์ไม่ได้ มาจากหลายสาเหตุ เช่น เจ้าหน้าที่เอเย่นต์ได้รับการติดต่อจำนวนมากทั้งอีเมลและโทรศัพท์ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ประสานได้ล่าช้าลง โดยเฉพาะวันที่เปิดโควตาใหม่แต่ละเดือน / ข้อมูลตัวสะกดชื่อนามสกุลในระบบไม่ตรงกับชื่อนามสกุลจริง / มีการเปลี่ยนบัตรโดยสารเดิมทำให้เพิ่มขั้นตอนในการจัดซื้อบัตรโดยสาร / บัตรเครดิตไม่สามารถหักเงินได้

ตั่วเครื่องบินเดือนนี้หมดแล้ว เดือนหน้ามี repatriation flight หรือไม่

หากเที่ยวบินที่ท่านประสงค์เดินทางเต็ม ท่านสามารถเลือกเดินทางด้วยเที่ยวบินอื่น หรือรอโควตาให้เดือนถัดไป ขอให้ติดตามประกาศของของ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ศบค. [www.moicovid.com] และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย [www.caat.or.th]  โดยท่านสามารถลงทะเบียนขอรับข่าวสารในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่ทั้งสามแห่ง ได้ที่ [registration form]

เอกสารตรวจลงตรา (วีซ่า) ใกล้จะหมดอายุแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันเข้าเกณฑ์

โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้พำนักในสหรัฐฯ และหากพบว่าระยะเวลาในการพำนักใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หรือยังไม่แน่ใจช่วงเวลาการเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ยื่นคำขอขยายเวลาการพำนักในสหรัฐฯ กับหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่เว็บไซต์ http://www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay

ในเดือนต่อ ๆ ไป จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอหนังสือรับรองเหมือนเดิมหรือไม่

สำหรับมาตราการและข้อกำหนดการเดินทาง ขอให้ติดตามประกาศของของ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19-ศบค. [www.moicovid.com] และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย [www.caat.or.th]

 

ใบรับรองการเดินทางและใบยินยอมกักตัว

เมื่อท่านได้ตั๋วเครื่องบินแล้ว ให้ท่านยื่นขอใบรับรองการเดินทาง ได้ที่ลิ้งค์ thaiembdc.org/intenttoreturnform/

โดยการกรอกข้อมูลของท่านและแจ้งยินยอมการกักตัว พร้อมอัพโหลดไฟล์หนังสือเดินทางไทย และตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเลือกกักตัวในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ) ต้องอัพโหลดหลักฐานการสำรองที่พัก ASQ ด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ จะจะทยอยตรวจสอบเอกสารตามลำดับวันเดินทางและส่งใบรับรองการเดินทาง พร้อมทั้งใบยินยอมกักตัวที่มีลายมือชื่อของท่าน ให้ท่านทางอีเมลประมาณ 2-3 วันก่อนวันออกเดินทาง โปรดพิมพ์เอกสารทั้งหมดเตรียมไว้

การกักกันเฝ้าระวังโรค

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อยกเว้นของ กพท. จะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (State Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน

(1)  พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine)  

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อยกเว้นของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องยอมเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (State Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน และยินยอมพักสองคนในห้องคู่ในกรณีที่จำเป็น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่พัก อาหารและการตรวจสุขภาพ

(2)  พื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ)

หากท่านประสงค์จะเข้าพักในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐทางเลือก (ASQ) เพื่อกักตัวและเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะต้องรับผิดชอบจัดหาสถานที่จากรายชื่อที่ผ่านการรับรองจากทางการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ขอให้ติดต่อจองห้องพักกับ ASQ โดยตรง และแจ้งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนออกเดินทาง

ขั้นตอนในการจองห้องพักกับ รร. ASQ

1. ให้จองห้องพักตรงกับโรงแรมฯ เมื่อทราบวันที่เดินทางถึงประเทศไทย
2. โรงแรมฯ จะแจ้งไปหน่วยงานที่ท่าอากาศยานทราบและจะส่งรถมารับที่ท่าอากาศยาน (ร.พ. คู่สัญญาจะเป็นผู้มาตรวจสุขภาพ และรักษาหากมีอาการเจ็บป่วย)
3. เมื่อจองห้องพักกับ ASQ เรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการสำรองที่พัก อัพโหลดลงในระบบ พร้อมกับแบบฟอร์มทั้ง 3 ฉบับ:  1.แบบฟอร์มยินยอมกักตัว  2.แบบฟอร์มยินยอมกักตัวทางเลือก  3.หนังสือรับรองไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือสิทธิ

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน ASQ โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม สามารถสืบค้นรายชื่อ และรายละเอียดที่ปรับเพิ่ม ได้ที่

 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้เดินทาง

ใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate)

ท่านต้องจัดหาใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate) ที่แพทย์ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากสหรัฐฯ เพื่อยื่นให้แก่สายการบินขาออกจากประเทศ

ตามข้อกำหนดล่าสุด ทางการไทยขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนกักตัวเอง (self-quarantine) ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันก่อนเดินทาง และหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยพิจารณาจากอาชีพ สถานที่พัก ลักษณะการใช้ชีวิตทางสังคม รวมถึงกิจกรรมประจำวัน ท่านต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี PCR swab test และหากผลเป็นบวก ท่านจะไม่สามารถเดินทางได้ อนึ่ง ในการประเมินความเสี่ยง ท่านอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากวิธีประเมินตนเองของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (CDC) ของสหรัฐฯ ที่ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html

คำแนะนำสถานพยาบาลที่อาจขอใบรับรองแพทย์ได้
https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/06/คำแนะนำในการขอใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง.pdf  และ

https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/รายชื่อแพทย์ที่สามารถออกใบรับรอง-Fit-To-Fly-010420.pdf

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate form)

ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ F2F form or F2F-Form (1)

ตัวอย่างเอกสารที่ไม่ใช่แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate form)

แบบฟอร์ม ต.8

ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ [แบบฟอร์ม ต.8]  หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย (AOT)  https://aot-app.kdlab.ai/ เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางต้องยื่นแบบฟอร์ม ต.8 ก่อนเข้าประเทศ [อ่านประกาศ]

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทางและข้อแนะนำ

เมื่อถึงวันเดินทางให้นำเอกสารดังต่อไปนี้  (ขอให้พิมพ์ hardcopy ของเอกสารทุกฉบับติดตัวไปด้วย)  พร้อมสัมภาระไปเช็คอินเพื่อออกเดินทางตามปกติ โปรดเดินทางไปสนามบินล่วงหน้าก่อน เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

1)   หนังสือเดินทาง หรือ CI
2)  ใบรับรองการเดินทางที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ /สถานกงสุลใหญ่ฯ
3)  ใบยินยอมกักตัว (หรือใบยินยอมกักตัว รร.ทางเลือก)
4)  ใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate)
5)  ใบ ต.8 หรือใช้ ระบบ phone application
6)  หนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน

หากหนังสือเดินทางหมดอายุ

กรุณาติดต่อ สอท/สกญ ที่ดูแลเขตอาณาของท่าน ล่วงหน้าเพื่อขอรับหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.)

ข้อแนะนำการเตรียมสัมภาระเดินทาง

ผู้ที่เดินทางเป็นหมู่คณะควรเตรียมสัมภาระเดินทางแยกรายบุคคล เนื่องจากรัฐบาลไทยจะจัดห้องกักกันตัวเพื่อควบคุมโรคแยกห้อง (ยกเว้นกรณีเด็กเล็ก) จึงอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกหากท่านต้องหยิบสัมภาระของท่านจากกระเป๋าของผู้โดยสารท่านอื่นเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

หากท่านมีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพ

เพื่อให้รัฐบาลไทยจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านที่เดินทางถึงประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ หากท่านมีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยควรทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) ผู้ป่วยอาการสาหัส อาทิ โรคมะเร็ง (2) ผู้มีอาการป่วยทางจิต (3) หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด 3 วันก่อนการเดินทาง โดยขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทย (หากมี) ด้วย

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
www.thaiembdc.org  อีเมล consular@thaiembdc.org

Hotline (202) 999-7690  (202) 431-0882  (202) 431-7766

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
www.thaiconsulatela.org อีเมล consular@thaiconsulatela.org
Hotline (323) 580-4222  (323) 552-3227  (747) 334-4558  (818) 292-7591

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
www.thaiconsulatechicago.org  อีเมล info@thaiconsulatechicago.org

Hotline (773) 294-5933

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
www.thaicgny.com อีเมล info@thaicgny.com

Hotline (646) 842-0864