การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน พ.ย. 2563

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยภายในปีนี้ลงทะเบียนผ่าน www.thaiembdc.org/emergencyreg และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย ณ วันที่ 16 ต.ค. 2563 มีผู้แสดงความประสงค์ขอกลับไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563 ประมาณ  2,000 คน (รวมท่านที่ไม่ระบุวันที่มีแผนเดินทางด้วย) นั้น

ขอเรียนว่า บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติโควตาส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมในเดือน พ.ย. 2563 เพิ่มอีก 8 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 1,400 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงไทย ดังนี้

 • 1 พ.ย. 2563 Eva Air 200 คน
 • 5 พ.ย. 2563 Asiana Airlines 100 คน
 • 7 พ.ย. 2563 Korean Air 100 คน
 • 12 พ.ย. 2563 Cathay Pacific 200 คน
 • 14 พ.ย. 2563 Qatar Airways 200 คน
 • 19 พ.ย. 2563 Asiana Airlines 200 คน
 • 20 พ.ย. 2563 All Nippon Airways 200 คน
 • 28 พ.ย. 2563 Korean Air 200 คน

 

โดยขอความร่วมมือท่านอ่านรายละเอียดการเดินทางและขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด ดังนี้

 • หากยังไม่เคยลงทะเบียนกลับไทย/รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน สามารถลงทะเบียนได้ที่ thaiembdc.org/emergencyreg
 • หากเคยลงทะเบียนแล้ว ให้ศึกษารายละเอียดเที่ยวบินและเงื่อนไขที่ thaiembdc.org/repatflights โดยติดต่อซื้อ/เปลี่ยนบัตรโดยสารตามช่องทางและเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น หากท่านติดต่อสายการบินผ่านช่องทางอื่น ท่านจะไม่อยู่ในโควตาคนไทยกลับประเทศ และสายการบินอาจยกเลิกบัตรโดยสารของท่านในภายหลัง
 • เมื่อท่านได้บัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว ให้ท่านยื่นขอใบรับรองการเดินทาง โดยกรอกข้อมูลของท่านที่

www.thaiembdc.org/intenttoreturnform

 

พร้อมอัพโหลดหนังสือเดินทางไทย และบัตรโดยสารเครื่องบิน นอกจากนี้ ผู้ที่เลือกกักตัวในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) จะต้องอัพโหลดใบยินยอมการกักตัวตามแบบฟอร์มของสถานที่กักตัว ASQ ที่ติดต่อไว้ด้วย ทั้งนี้ เมื่อท่านได้รับใบรับรองการเดินทางที่มีลายมือชื่อของท่านทางอีเมลประมาณ 2-3 วันก่อนวันเดินทาง ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย

 • จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากสหรัฐฯ (ไม่เกิน 3 วัน) โดยศึกษาสถานที่ตรวจและตัวอย่างได้ที่ thaiembdc.org/infoforthaisflyinghome และจะต้องถือติดตัวไปในวันเดินทางด้วย
 • ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม ต.8 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8pdf หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย https://aot-app.kdlab.ai/

**หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์เดินทาง ท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ

แนวปฏิบัติสำหรับคนไทยผู้มีความประสงค์จะเดินทางกลับไทย

 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org /
  Hotline (202) 999 7690 (202) 431 0882 (202) 431 7766

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org /

  Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicago.org /

   Hotline (773) 294 5933

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com / Hotline (646) 842 0864