ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๒ อัตรา

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แถลงข่าว จำนวน ๑ อัตรา นั้น

โดยที่ผู้ผ่านการคัดเลือกหมายเลข ๒ ของตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน ตามประกาศที่อ้างถึงขอสละสิทธิ์ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศให้ผู้มีรายชื่อสำรองอันดับแรกของตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ตามประกาศดังแนบนี้