การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินส่งคนไทยจากสหรัฐฯ กลับภูมิลำเนา

.

ขั้นตอนการเดินทาง
ภายในเดือนธันวาคม 2563

.

.

!!NEW!! ขั้นตอนการเดินทาง
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

.

.