การจัดทำการบินเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์กลับไทย (semi commercial flight)

ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศ เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 2 ก.ค. 2563 และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3)  ณ วันที่ 3 ส.ค. 2563 เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลประเภทต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้มากขึ้น นั้น

กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสายการบินจัดทำการบินเที่ยวบินในลักษณะกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight) ในการนำชาวไทยและชาวต่างชาติ 10 ประเภทที่ได้รับการยกเว้น ให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย นอกเหนือจากการจัดทำการบิน repatriation flight (แต่ท่านจะต้องจัดหาสถานที่กักตัวด้วยตนเอง โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ ASQ ได้โดยการคลิกที่นี่)

ตรวจสอบรายชื่อสายการบินที่เข้าร่วม semi-commercial คลิกที่นี่

********* สายการบินที่ปรากฎในตารางข้างต้น เป็นสายการบินที่เข้าร่วม semi-commercial flight และเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กรุณาตรวจสอบกับสายการบินเหล่านั้นโดยตรงอีกครั้ง ว่าสายการบินดังกล่าวมีเที่ยวบินออกจากสหรัฐฯ หรือไม่*********

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเดินทางด้วยสายการบิน semi-commercial ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(วิดีทัศน์ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับใบรับรองการเดินทางตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป สามารถรับชมได้ที่นี่ คลิก)

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนในระบบที่ https://coethailand.mfa.go.th โดยอัพโหลดหนังสือเดินทางไทย หรือ เอกสารสำคัญประจำตัว (C.I.) และรอผลการอนุมัติ (pre-approve) เอกสาร 3 วัน

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้รับการ pre-approved แล้ว ท่านจะต้องติดต่อซื้อ/เปลี่ยนบัตรโดยสาร และจอง ASQ ภายใน 15 วัน 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อท่านได้บัตรโดยสารเครื่องบินและหลักฐานการจอง ASQ แล้ว ให้ท่านอัพโหลดเอกสารต่างๆ ดังกล่าวในระบบ (https://coethailand.mfa.go.th) ภายใต้เมนู “ยืนยันการเดินทาง” (ท่านมีเวลา 15 วัน ในการยืนยันการเดินทาง หากเกิน 15 วัน ท่านต้องลงทะเบียนในระบบข้างต้นและรอ pre-approve ใหม่อีกครั้ง)

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากอัพโหลดเอกสารแล้ว ภายใน 3 วันทำการ ท่านสามารถเลือกเมนู “ตรวจสอบผล” ในระบบฯ  เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) ทั้งนี้ ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทยและ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมสำหรับวันเดินทาง อาทิ ใบรับรองแพทย์ Fit to fly และ เอกสาร ต.8 เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงสุวรรณภูมิ (ท่านสามารถศึกษาตัวอย่างแบบฟอร์ม Fit to fly ได้ที่ ลิงค์นี้ และดาวน์โหลดเอกสาร ต.8 ล่วงหน้าได้ที่ thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย https://aot-app.kdlab.ai/ หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว)

ขั้นตอนที่ 6 ในกรณีที่สายการบินต้องการตรวจสอบผลตรวจ COVID ท่านจะต้องจัดหาผลตรวจ COVID ที่เป็นลบ (Negative COVID-test result) ด้วยวิธี RT-PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือตามที่สายการบินระบุ เพื่อแสดงแก่สายการบิน

ขั้นตอนที่ 7 ดาวน์โหลดและลงทะเบียน ThailandPlus Application ผู้เดินทางดำเนินการการติดตั้งแอป ดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้ ThailandPlus Application ภาษาไทย หรือ ดูวิดีโอประชาสัมพันธ์ที่นี่)หลังจากได้รับ coe แล้วสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น โดยใช้หมายเลข COE จาก หนังสือรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ออกให้และใช้หมายเลข Refer ID (6 หลัก) ที่ออกจากระบบ COE ออนไลน์