ประกาศเลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสหรัฐอเมริกาเปนวงกว้าง และจากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) แนะนำให้ พิจารณาจำกัดการประชุมหรือการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสและความปลอดภัยของผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมารับบริการ จึงยังไม่สามารถกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรประจำปี ๒๕๖๔ ได้ในขณะนี้
อนึ่ง เมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ สถานเอกอัครราชทูตฯจะพิจารณากำหนดวันจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองต่างๆ อีกครั้ง และจะประกาศแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป (www.thaiembdc.org)

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอให้ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ติดตามสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตนได้ทางเว็บไซต์ของ CDC (www.cdc.gov)  อย่างไรก็ดี ในระหว่างนี้ หากท่านมีความประสงค์จะทำหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนไทย ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ฝายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (งานหนังสือเดินทาง โทรศัพท์ ๒๐๒-๖๔๐- ๕๓๑๐ อีเมล passport@thaiembdc.org และ งานบัตรประชาชน โทรศัพท์ ๒๐๒ -๖๔๐-๕๓๒๘ อีเมล idcard@thaiembdc.org) 

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่