ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

อ้างถึง อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ตามเอกสารแนบ ดังนี้

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ (TIP) pdf 

 

ดาวน์โหลด : ประกาศ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)