เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน ร่วมหาแนวทางส่งเสริมการลงทุนของสหรัฐฯ ในไทย

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล หารือทางไกลกับนาย Alexander Feldman ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (U.S. – ASEAN Business Council – USABC) และนาง Elizabeth Dugan รองประธานฝ่ายการดำเนินงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของธุรกิจสหรัฐฯ ในประเทศไทย

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ เน้นย้ำถึงความสำคัญของนโยบายจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะในสาขาที่สามารถต่อยอดจากพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่ดีอยู่แล้ว เช่น ยานยนต์แห่งอนาคต การท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร เศรษฐกิจดิจิทัล และการแพทย์ โดยขอให้ USABC ร่วมผลักดันในประเด็นดังกล่าว รวมถึงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทยภายใต้ Bio-Circular-Green Economy (BCG Economic Model) และการลงทุนภายใต้โครงการ EEC

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ขอให้ภาคธุรกิจสหรัฐฯ สนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปีหน้าต่อไปซึ่งนาย Feldman ยืนยันถึงการพร้อมให้การสนับสนุนไทยในเรื่องดังกล่าว