ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายชื่อสำรอง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)


ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสอบฯ เสร็จสิ้นแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก

๑. นายภาณุพันธ์ ปทุมานนท์

รายชื่อสำรอง

๒. นางนฤวรรณ ศรีสุข

๓. นางดุษฎี รอยัล

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหมายเลข ๑ เข้ารายงานตัวที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศเรียกผู้อยู่ในรายชื่อสำรองลำดับถัดไปให้มารายงานตัวต่อไป

(รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ ที่นี่)