เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมงานเปิดตัวรายงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำโขงของศูนย์ East West Center

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเปิดตัวรายงานของศูนย์ East West Center ในหัวข้อ “Strengthening Governance of Transboundary Rivers : Addressing Challenges in the Mekong Basin” ที่เกี่ยวกับความท้าทายของการบริหารจัดการแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีคุณภาพสูงเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในพื้นที่อย่างทันเวลาและถูกต้อง อีกทั้งชี้ว่า ควรมุ่งจัดการกับความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างพื้นฐานในอนุภูมิภาคเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระยะยาวด้วย