ประกาศเรื่องการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

ที่ 12/2564

เรื่อง  การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง