ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

อ้างถึง อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าว ตามเอกสารแนบ ดังนี้

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ PDF