เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมคารวะและหารือกับเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำสหรัฐฯ


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Gaston Stronck เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำสหรัฐฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กในกรุงวอชิงตัน โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ลักเซมเบิร์ก/สหภาพยุโรป ไทย-สหรัฐฯ ลักเซมเบิร์ก/สหภาพยุโรป-สหรัฐฯ พัฒนาการการเมืองและเศรษฐกิจของไทย ลักเซมเบิร์ก สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ