มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป


มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

  1. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 บุคคลทุกสัญชาติที่เดินทางจากสหรัฐอเมริกาเข้าประเทศไทย จะต้องเข้ารับการกักตัว ดังนี้

1.1 ผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน (vaccine certificate) ลดระยะเวลาการกักตัวจากเดิม 14 วัน เหลือเป็นไม่น้อยกว่า 10 วัน

1.2 ผู้ที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน อาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการกักตัว ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.2.1 วัคซีนที่ได้รับต้องเป็นวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขของไทยรับรองแล้วเท่านั้น ได้แก่ (สถานะวันที่31 มีนาคม 2564)

(1)  Sinovac

(2)  AstraZeneca / Oxford

(3)  SK BIOSCIENCE AstraZeneca / Oxford

(4)  Pfizer / BioNTech

(5)  Covishield (Serum Institute of India)

(6)  Janssen – Johnson & Johnson

(7)  Moderna

1.2.2 ต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง

1.2.3 ต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน (ฉบับจริงหรือสำเนาฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ระยะเวลาการกักตัวขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

  1. สำหรับคนไทย ยกเลิกเอกสาร fit to fly และเอกสารรับรองการไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทั้งนี้ สายการบินและท่าอากาศยานอาจกำหนดให้ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารรับรองการไม่มีเชื้อโรคโควิด-19

โปรดตรวจสอบกับสายการบินก่อนเดินทาง) โดยยังคงต้องแสดงใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) และผู้เลือกกักตัวโดย ASQ จะต้องยื่นหลักฐานการจอง ASQ ในการยื่นขอ COE ด้วย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASQ ได้ที่ https://thaiembdc.org/asq/)

  1. สำหรับคนต่างชาติ ยกเลิกเอกสาร fit to fly โดยยังคงต้องแสดง 1) เอกสารที่รับรองว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 2) COE และ 3) ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 ในประเทศไทย เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 202-999-7690, 202-431-0882 และ 202-431-7766 หรือที่อีเมล consular@thaiembdc.org