(ลบข้อมูล) การลงทะเบียนกลับไทย และ เอกสาร fit to fly

ลงทะเบียนกลับไทย/รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน

ทำไมต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลแผนการเดินทางกลับไทยกับสถานทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ

ขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก 11 มี.ค. 2563) ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปประเทศไทยชะลอการเดินทางออกไปก่อน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ [registration form] เพื่อแจ้งแผนการเดินทางและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) เพื่อให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาความจำเป็นที่จะให้มีการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) ต่อไป ตามข้อยกเว้นของ กพท. และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ 

หากเดินทางพร้อมลูกวัยทารก หรือเด็ก ต้องขอหนังสือรับรองให้ลูก ด้วยหรือไม่ 

ผู้เดินทางทุกคนต้องลงทะเบียนขอหนังสือรับรอง เนื่องจากใช้หนังสือเดินทางและเป็นการเดินทางรายบุคคล โดยหากมีบุตร ต้องลงทะเบียนให้บุตรด้วย โดยอาจพิจารณาใช้อีเมลของพ่อ/แม่

สามารถลงทะเบียนในระบบนี้ ให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่ และสามารถเข้ากักตัวที่ SQ ด้วยกันได้หรือไม่ สามารถลงทะเบียนให้ลูกที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่

ระบบลงทะเบียน thaiembdc.org/emergency reg สำหรับบุคคลไทยที่มีหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
หากบุตรยังไม่มีสูติบัตรไทยและหนังสือเดินทางไทย กรุณาติดต่อ สอท/สกญ ที่ดูแลเขตอาณาของท่านล่วงหน้า เพื่อขอรับจัดทำสูติบัตร หนังสือเดินทางไทย หรือยื่นขอ เอกสารการเดินทางฉุกเฉิน – ETD ติดต่อสำนักงานกงสุลตามรัฐที่อยู่อาศัย (ตรวจสอบได้ที่นี่)
สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติต้องขอวีซ่าและเอกสารรับรอง COE ที่ thaiembdc.org/visas/ และต้องเข้าพักที่ ASQ เท่านั้น ไม่สามารถให้ชาวต่างชาติเข้าพัก SQ ได้

คู่สมรสชาวต่างชาติสามารถขอเดินทางพร้อมครอบครัวได้หรือไม่

สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติต้องขอวีซ่าและเอกสารรับรอง COE ที่ thaiembdc.org/visas/ และต้องเข้าพักที่ ASQ เท่านั้น

ตามประกาศ กพท. ชาวต่างชาติจะเข้าประเทศไทยได้ ถ้าเข้าข่าย  (1) ได้รับการยกเว้นจากนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศตามความจำเป็น (2) ผู้ส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งต้องเดินทางออกโดยเร็วเมื่อเสร็จภารกิจ (3) นักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องที่ปฏิบัติงาน มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน (4) คณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาต หรือ ผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย พร้อมครอบครัว โดยต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (5) มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตจากทางการไทยให้ทำงานในประเทศไทย และใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ (6) เปลี่ยนเครื่องภายใน 24 ชั่วโมงและมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly บุคคล-11-ประเภทที่ได้รับการยกเว้นเเละเอกสารที่จำเป็น.pdf

สามารถลงทะเบียนให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่

ระบบลงทะเบียน thaiembdc.org/emergencyreg สำหรับบุคคลไทยที่มีหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น หากบุตรยังไม่มีหนังสือเดินทางไทยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หนังสือเดินทางไทย สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติต้องขอวีซ่าและเอกสารรับรอง COE ที่ thaiembdc.org/visas/ และต้องเข้าพักที่ ASQ เท่านั้น

 

 

สามารถเลือกแสดงเอกสาร fit to fly หรือเอกสารรับรองการไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 อย่างใดอย่างหนึ่งในการเดินทางเข้าประเทศไทย

การจัดหาใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate) ที่แพทย์ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากสหรัฐฯ เพื่อยื่นให้แก่สายการบินขาออกจากประเทศ

ตามข้อกำหนดล่าสุด ทางการไทยขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนกักตัวเอง (self-quarantine) ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันก่อนเดินทาง และหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยพิจารณาจากอาชีพ สถานที่พัก ลักษณะการใช้ชีวิตทางสังคม รวมถึงกิจกรรมประจำวัน ท่านต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี PCR swab test และหากผลเป็นบวก ท่านจะไม่สามารถเดินทางได้ อนึ่ง ในการประเมินความเสี่ยง ท่านอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากวิธีประเมินตนเองของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (CDC) ของสหรัฐฯ ที่ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html

คำแนะนำสถานพยาบาลที่อาจขอใบรับรองแพทย์ได้

สถานที่ในการทำ Fit to fly ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สถานที่ที่ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้น ข้อมูลด้านล่างเป็นเพียงสถานที่ที่เคยออกใบ Fit to fly ได้ โดยสถานทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ รวบรวมมาเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางเท่านั้น ที่ผ่านมาท่านอื่นๆ สามารถทำได้ที่ Urgent clinic หรือ Primary healthcare ทั่วไป

https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/06/คำแนะนำในการขอใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง.pdf  และ

https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/รายชื่อแพทย์ที่สามารถออกใบรับรอง-Fit-To-Fly-010420.pdf

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate form)

ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ F2F form or F2F-Form (1)

ตัวอย่างเอกสารที่ไม่ใช่แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate form)

แบบฟอร์ม ต.8

ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ [แบบฟอร์ม ต.8] หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย (AOT) https://aot-app.kdlab.ai/ เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางต้องยื่นแบบฟอร์ม ต.8 ก่อนเข้าประเทศ [อ่านประกาศ]