เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือเอกชนสหรัฐฯ เน้นย้ำภารกิจสำคัญด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ได้พบหารือออนไลน์ในรูปแบบ roundtable discussion กับผู้แทนบริษัทสมาชิกของสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (U.S. – ASEAN Business Council – USABC)  จำนวน ๕๖ บริษัท โดยมีนาย Alexander Feldman ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน เป็นผู้ดำเนินรายการ

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจสหรัฐฯ ในนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ได้แก่ โครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) และแนวคิดเรื่อง Bio-Circular-Green Economy (BCG Economic Model) พร้อมขอให้บริษัทสมาชิก USABC ให้การสนับสนุนเรื่อง (๑) การให้สหรัฐฯ ยังคงสิทธิ GSP แก่ไทย (๒) การคงสถานะของไทยใน supply chain สหรัฐฯ และ (๓) การขยายการลงทุนของสหรัฐฯ ในไทย โดยเฉพาะในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง

การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนบริษัทเอกชนชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วม ได้แก่ อุตสาหกรรมด้านพลังงาน การเงิน สาธารณสุข การขนส่ง การทหาร การท่องเที่ยว ยานยนต์ สารสนเทศและสื่อสาร อาหารและเครื่องดื่ม และเทคโนโลยี