ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และ อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าว ตามเอกสารแนบ ดังนี้

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ TIP/BIC.PDF