ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งข้างต้นแล้วและขอประกาศผลสอบคัดเลือก ดังนี้

เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

นางสาวณัฐวดี ดวงตาดำ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มารายงานตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ดาวน์โหลด : ประกาศผลการสอบคัดเลือก.pdf