ประกาศการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการการกักกันตัวเป็น 14 วัน สำหรับผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางจากทุกพื้นที่ (ไม่พิจารณาลดวันกักกัน แม้จะได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติ COE ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กักกันตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติ COE ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

2.1 เดินทางถึงประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2564 กักกัน 7, 10 หรือ 14 วัน ตามที่ระบุใน COE

2.2 เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กักกันไม่น้อยกว่า 14 วัน (ผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลด COE ฉบับใหม่ได้ทาง https://coethailand.mfa.go.th/ ก่อนการเดินทาง)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 202-999-7690, 202-431-0882 และ 202-431-7766 หรือที่อีเมล consularpr@thaiembdc.org