การจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้จัดให้มีคำถวายพระพรชัยมงคลพรอมช่องทางการลงนามถวายพระพรออนไลน์บนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังปรากฏตาม https://thaiembdc.org/ และ https://thaiembdc.org/th/2021/04/29/coronationday2021/ ตามลำดับ

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐฯ ยังคงแพร่กระจายและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงงดการจัดพิธีการและกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มคนจำนวนมากหรือการมีบุคคลภายนอกเข้ามาภายในพื้นที่ที่อาจส่งผลถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานเอกอัครราชทูตฯ