สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น

เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย จำนวนทั้งสิ้น ๕ ราย ประกอบด้วย

ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน ๓ ราย ได้แก่
(๑) น.ส. บุศรา กาญจนาลัย อัครราชทูต
(๒) นายนพดล คันธมาศ อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์
(๓) นางกษิรัตน์ สุรวิชัย อัครราชทูตฝ่ายการศึกษา

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๒ ราย ได้แก่
(๑) นาวาเอก ศรัณย์ วีราสา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
(๒) นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูตฝ่ายเกษตร