การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๔ พร้อมช่องทางลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ ทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ  https://thaiembdc.org/th/ (หน้า splash page) และ https://thaiembdc.org/th/2021/06/01/3june2564/

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้องค์กร Georgetown Ministry Center ซึ่งเป็นที่พึ่งสำหรับกลุ่มคนไร้บ้านและคนยากไร้ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงวอชิงตันด้วย

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในสหรัฐฯ ยังคงแพร่กระจายและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงงดการจัดพิธีการและกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มคนจำนวนมากหรือการมีบุคคลภายนอกเข้ามาภายในพื้นที่ที่อาจส่งผลถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคคลภายนอก ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าปฏิบัติงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในสถานเอกอัครราชทูตฯ